Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Ambulante generalistische basis GGZ praktijk in Katwijk.

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Per 1 januari 2023 geldt het ‘Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ’.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Hondebrink
Naam regiebehandelaar: N.V. Hondebrink
E-mailadres praktijk: info@hondebrinkpsychologie.nl
E-mailadres administratie: adminhondebrinkpsychologie@ziggo.nl
KvK nummer: 55521738
Website: hondebrinkpsychologie.nl
BIG-registraties: 29915442325
Overige kwalificaties: Geregistreerd lid ParkisonNet, MS Zorg Nederland, Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie
Basisopleiding: Master Neuropsychologie, GZ Opleiding, Doctoraal Engelse Taal- en Letterkunde/ Boekwetenschap
AGB-code praktijk: 94-059569
AGB-code regiebehandelaar: 94-055154

2. Werkzaam in

De generalistische basis-ggz

Categorie A en B

3. Aandachtsgebieden

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht:
Angst- en stemmingsstoornissen – Neuropsychologische klachten – Stress gerelateerde klachten – MS/Parkinson/Oncologie
Behandelvormen: – CGT, EMDR, Mindfulness, AcT

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
N.V. Hondebrink (BIG 29915442325)

5. Professioneel netwerk

5a. Er wordt gebruik gemaakt van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen psychiater en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
Zorggroep(en)

5b. In dit professioneel netwerk wordt het meest frequent samengewerkt met:

Zorggroep Katwijk (POH-GGZ) –

Psychologenpraktijk Via Maris, Katwijk –

Psychologenpraktijk Curamentis, Valkenburg –

Praktijk Girjasing, Leiden en Den Haag –

Praktijk Nieuwsteeg, Leiden –

Psychologie Praktijk Pizarro, Delft –

Praktijk Vidiem,Terneuzen –

Praktijk Kerstholt, psychotherapie en psycho-analyse, Amsterdam –

Praktijk voor Psychiatrie Erik van Duijn, Katwijk –

Nijenhuis Vitaliteitstraining en psychosomatische fysiotherapie, Katwijk –

MS en Parkinsonverpleegkundigen, Alrijne ziekenhuis Leiden –

Praktijk voor Haptotherapie en Coaching Peter van den Beld, Rijnsburg –

Praktijk voor Osteopathie Zwaan, Katwijk –

De Vruchtenburg/ LeShan, Psycho-oncologisch centrum, Leiden en Rotterdam –

5c. In de volgende situaties wordt gebruik gemaakt van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

In voorkomende situaties

5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

De huisartsenpraktijk/post en de spoedeisende eerste hulp, en via dezen de ggz-crisisdienst

5e. Zijn er specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, zoals vermeld loopt het via HAP/SEH

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

De praktijk heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, behalve met Menzis en Anderzorg;
Lijst met zorgverzekeraars: hondebrinkpsychologie.nl/kosten-en-vergoedingen

7. Behandeltarieven

De tarieven die worden gehanteerd worden gepubliceerd op de website of in de praktijk. Dit betreft ook het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg (het OZP-tarief) en het tarief voor zelfbetalers, en het bedrag dat in rekening wordt gebracht bij een no-show. Zie ook: kosten en vergoedingen

8. Kwaliteitswaarborg

Voldaan wordt aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie, het specialisme of de branche/beroepsvereniging:

Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van de beroepsvereniging
Zie ook: nvgzp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Cliënten kunnen met klachten terecht bij de behandelaar.
Zie ook: privacy klachtenregeling en disclaimer

9b. Cliënten kunnen met geschillen over de behandelaar of de behandeling terecht bij:

Klachtenregeling Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie

De geschillenregeling is te vinden:
nvgzp.nl/wp-content/uploads/2013/11/klachtenregeling-NVGzP-voorpsychologen.pdf

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Bij afwezigheid van de behandelaar gedurende vakantie en ziekte kunnen cliënten terecht bij:

De verwijzende huisarts c.q. HAP, verpleegkundige

10b. Er is overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op de website:
hondebrinkpsychologie.nl/werkwijze

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld:

Na aanmelding (telefonisch of via website) ontvangt de client een intakeformulier, daarna volgt een intakegesprek

12b. De cliënt wordt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid)

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in de praktijk gesteld door

N.V. Hondebrink (BIG 29915442325)
Generalistische basis ggz:
9406 gz-psycholoog

13b. Bij het diagnostisch proces is de verwijzende huisarts c.q. POH c.q. gespecialiseerde verpleegkundige mede betrokken

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in de praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door

N.V. Hondebrink (BIG 29915442325)
Generalistische basis ggz:
9406 gz-psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

N.V. Hondebrink (BIG 29915442325)
Generalistische basis ggz:
9406 gz-psycholoog

14c. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) wordt een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer) gezonden, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft

14e. Er wordt zorg gedragen voor goede communicatie met de cliënt en – indien van toepassing en met toestemming van de cliënt – diens naasten, over het beloop van de behandeling. Dat gebeurt mondeling, en indien gewenst schriftelijk

14f. De voortgang van de behandeling wordt in de praktijk als volgt gemonitord d.m.v. evaluatie, vragenlijsten, ROM

14g. Periodiek en tijdig wordt met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling geëvalueerd. Als standaardperiode wordt hiervoor gehanteerd:
na drie a vier sessies

14h. De tevredenheid van de cliënten wordt gemeten bij de evaluatie, en aan het eind van de behandeling, d.m.v. vragenlijsten/ROM

15. Afsluiting/nazorg

15a. Met de cliënt (en eventueel zijn/haar naasten) worden de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen besproken

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer. De vervolgbehandelaar wordt waar nodig geïnformeerd over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten, voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt

16. Omgang met cliëntengegevens

16a. De cliënt wordt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals om toestemming gevraagd

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, worden de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep gehanteerd, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), en wordt het controleplan opgevraagd bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle)

16c. Als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS wordt de privacyverklaring gebruikt

III. Ondertekening

Naam: N.V. Hondebrink
Plaats: Katwijk
Datum: 7-1-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.