Vergoeding

De praktijk heeft contracten met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars.

Voor vergoeding van de behandeling door uw ziektekostenverzekeraar is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief van uw huisarts aanwezig is in uw dossier. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld bedrijfsarts of medisch specialist) een verwijzing afgeven. De originele verwijzing, op papier van de verwijzer of voorzien van een praktijkstempel, dient bij aanvang van de behandeling aanwezig te zijn.

Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:

    • datum verwijzing
    • gegevens van de verwijzer: naam, functie, adresgegevens, AGB-code en handtekening
    • gegevens cliënt: naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer
    • reden verwijzing: vermoeden van een DSM-benoemde stoornis (bijvoorbeeld angst of depressie)
  • er wordt verwezen naar : generalistische basis GGZ / BGGZ

Een verwijzing mag bij aanvang van de zorg niet ouder zijn dan 6 maanden. Een verwijzing is bij doorlopende zorgverlening 24 maanden geldig. Daarna of bij onderbreking van 3 maanden heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Voor elk zorgproduct heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

Wat is een standaardzitting?

Een individueel consult van 45 minuten geldt als standaardzitting/sessie.

Eigen Risico

De basisverzekering (met uitzondering van de zorg door uw huisarts en kraamzorg) kent een eigen risico dat in 2020 €385- bedraagt. Bovendien kunt u er bij het afsluiten van uw ziektekostenverzekering voor kiezen uw eigen risico met maximaal €500,- te verhogen tot een totaal eigen risico van €885,-. Het is dus mogelijk dat u (een deel van) de kosten van de psychologische behandeling zelf moet betalen. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar om misverstanden te voorkomen.

Trajecten

De Geestelijke Gezondheidszorg kent vier lagen: Zelfhulp, de praktijkondersteuner van de huisarts:de POH/GGZ, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ), en de Specialistische GGZ (SGGZ). In onze praktijk kunt u terecht voor Generalistische Basis GGZ.

Psychologische hulp in de BGGZ wordt in 2020 volledig vergoed uit de Basisverzekering. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problematiek. De BGGZ kent vier zorgproducten ook wel zorgtrajecten genoemd: een kort-, een middel-, een intensief- en een chronisch traject. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt u als cliënt binnen een van deze vier trajecten behandeld. Als tijdens de behandeling blijkt dat een ander traject geschikter is, bespreekt de behandelaar dit met de cliënt. Het geleverde traject wordt na afsluiten van de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de door ons gecontracteerde zorgverzekeraar waarbij u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. U ontvangt hier van ons geen nota voor. Echter, door deze gecontracteerde zorg wordt door sommige zorgverzekeraars een zogenaamd zorgplafond opgelegd waarboven wij geen zorg meer mogen leveren. De mogelijkheid bestaat dus dat hierdoor gedurende het jaar wachtlijsten kunnen ontstaan.

Naast de bovengenoemde vier trajecten is er de Transitieprestatie/ Onvolledig Traject en het OVP (overig product) consult. Het Onvolledig Traject is van toepassing wanneer de zorgvraag te licht of te zwaar is voor de behandeling in de BGGZ. De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de zorgverzekeringswet behoort.

Wanneer blijkt dat de problematiek ernstiger en/of complexer van aard is dan aanvankelijk werd gedacht, wordt u als cliënt terug verwezen naar de huisarts om vervolgens door verwezen te worden naar de SGGZ.

Tarieven Basis GGZ

De tarieven 2020 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2020. Voor de in 2019 gestarte trajecten geldt het tarief van 2019. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en kunnen per ziektekostenverzekeraar iets afwijken:

Prestatiecode Omschrijving Tarief 2021 Tarief 2020 was
180001 Basis GGZ Kort/294minuten € 522,13 € 504,71
180002 Basis GGZ Middel/495 minuten € 885,01 € 856,34
180003 Basis GGZ Intensief/750 minuten € 1.434,96 € 1.373,34
180005 Onvolledig traject tot 120 minuten € 228,04 € 219,53
194073 OVP /consult 60 minuten € 114,41  € 109,76

Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het cliëntprofiel. Het aantal minuten per prestatie is de gemiddelde directe en indirecte cliëntgebonden tijd die binnen de betreffende prestatie beschikbaar is.

De prestatie “Onvolledig (behandel)traject” wordt in rekening gebracht indien: geen verzekerde (vermoeden van een)DSM stoornis kan worden vastgesteld, binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt door verwezen dient te worden in de SGGZ, óf de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

De prestatie OVP/ consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Hierdoor vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM 5 benoemde stoornis, ‘aanpassingsstoornissen’ en ‘werk- en relatieproblematiek’; de cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Informeer hierover bij uw zorgverzekering voordat de behandeling wordt gestart.

Extra uitwerkingskosten voor diagnostisch onderzoek bedragen € 105,00 Het is mogelijk dat hier materiaalkosten bij komen, deze kosten bedragen € 20,-. Schriftelijke rapportage per 60 minuten kost € 105,00.

Rapportage voor bedrijfs, -arbo en verzekeringsartsen bedraagt voor 2020 € 89,65 (declaratiecode 119052 volgens de NZA).

Verzetten / afzeggen van afspraken

Door omstandigheden kan het nodig zijn dat u een afspraak wilt verzetten. Mocht u via email, SMS of voicemail een verzoek hiervoor indienen dan wordt er naar gestreefd om u zo snel mogelijk een ander afspraakmoment aan te bieden.

>> Bij absentie, ongeacht de reden (pech/ziekte/vergeten) zonder berichtgeving en annulering minder dan 2 werkdagen voorafgaand aan de afspraak wordt een tarief van € 90,00 in rekening gebracht bij de cliënt. Deze kosten wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien de praktijk u de rekening toestuurt, dient u het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken onder vermelding van het notanummer naar ING rekening-nummer NL59 INGB 0668 8758 44 t.n.v. N.V. Hondebrink te Katwijk. Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het NVGzP. Voor meer informatie zie www.NVGzP.nl. Bij eventuele betalingsachterstand brengt de praktijk administratiekosten in rekening en wordt de afhandeling uit handen gegeven aan derden. < <