Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Ambulante generalistische basis GGZ praktijk in Katwijk.

Cookies en privacybeleid

Privacy statement Psychologenpraktijk Hondebrink

Psychologenpraktijk Hondebrink, gevestigd te Katwijk ZH en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55521738, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Hondebrink met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Hondebrink persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten
b. bezoekers aan de praktijk
c. bezoekers van www.hondebrinkpsychologie.nl
d. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Hondebrink contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Hondebrink persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologenpraktijk Hondebrink verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of web-formulieren op de web-site) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
Psychologenpraktijk Hondebrink verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Psychologenpraktijk Hondebrink verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Psychologenpraktijk Hondebrink kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Hondebrink persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Hondebrink sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychologenpraktijk Hondebrink deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

7. Doorgifte buiten de EER
Psychologenpraktijk Hondebrink geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Alle bestanden en backups worden opgeslagen op servers die zich in de EER bevinden. Dit geldt ook voor de verwerkers als bedoeld in artikel 5.

8. Bewaren van gegevens
Psychologenpraktijk Hondebrink bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
Psychologenpraktijk Hondebrink kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de web-site gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychologenpraktijk Hondebrink te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Hondebrink door een e-mailbericht te sturen naar info@hondebrinkpsychologie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Hondebrink persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@hondebrinkpsychologie.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

COOKIES
Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestanden, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden.

COOKIES OP hondebrinkpsychologie.nl
Strikt noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren.

Mocht u geen enkele cookie willen installeren, dan kunt u dit aangeven in uw browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, …) of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Meer informatie of een vraag? Stuur ons een mail op info@hondebrinkpsychologie.nl.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Veiligheid
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat (groen slotje). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Heeft u vragen, aarzel niet contact met ons op te nemen