Praktijk voor Psychologie Hondebrink in Katwijk

Ambulante generalistische basis GGZ praktijk in Katwijk.

Coaching

Persoonlijke ontwikkeling is bij coaching het uitgangspunt. Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om in positieve zin te veranderen door de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. 

Inzicht is een vorm van leren waarbij de gecoachte door het verbinden van eigen kennis aangevuld met kennis van de coach bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct toe te passen is.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie maar moet niet verward worden met therapie, een begeleidingsvorm die erop gericht is mentale blokkades of psychologische stagnatie te verhelpen. Dit maakt een coachingstraject over het algemeen minder intensief dan therapie. Waarbij therapie grotendeels de context van het verleden meeneemt, zal een coachingstraject meer gericht zijn op het heden en de toekomst. Voor een coachingstraject is, in tegenstelling tot een psychologisch behandeltraject, geen verwijsbrief van uw arts nodig.

Preventieve werking ten aanzien van uitval

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor stressgerelateerde psychische klachten als depressie, paniekklachten, burn-out en bore-out. Overbelasting en stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling worden immers als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd.

De coachee bepaalt het doel; de coach stelt de vragen

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. Binnen het coachingstraject worden doelen vooraf bepaald door de coachee. Doelen van coachingstrajecten kunnen zijn: het vergroten van persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid. Vragen die onderzocht kunnen worden zijn: ‘Welke functies en rollen sluiten goed aan bij mijn talenten en voorkeuren?’ of ‘ Hoe kan ik mijn kwaliteiten beter inzetten? en wat kan ik daarmee in mijn werk of privé?’ Maar ook: ‘Ik wil iets anders, maar ik weet niet wat’. De gecoachte leert en verschaft zichzelf inzichten die hij of zij vervolgens ook gaat uitdragen. Je onderzoekt wat je belemmert in het volledig benutten van jouw potentieel en leert hoe je hier meer regie over kunt voeren. In het coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt, monitort, ondersteunt en bijstuurt De coach geeft zo nodig adviezen en voegt kennis toe. De coachee blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Een coachingstraject bestaat uit:

  • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Het vergroten van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
  • Het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden in privé- en werkgerelateerde situaties

Life coaching

Dit is het proces waarbij gekeken wordt naar het bepalen en het bereiken van persoonlijke doelen door middel van het ontwikkelen van vaardigheden, gedrag en manieren van handelen die leiden tot het vergroten van zelfbewustzijn, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het vergroten van assertiviteit, beter omgaan met spanning en stress, en het ontwikkelen van competenties, talenten en vaardigheden. Werk-privé balans, persoonlijke ontwikkeling en reflectie zijn thema’s die aan bod kunnen komen en onderzocht kunnen worden tijdens een coachingstraject.

Loopbaancoaching

Dit heeft betrekking op het onderzoeken of en in welke mate een baan nog als passend ervaren wordt. De coach helpt hierbij om inzicht te krijgen in iemands kwaliteiten, waarden en drijfveren, interesses en mogelijkheden. Het doel is versterken van wat goed gaat en onderzoeken welke alternatieven er zijn als zaken en patronen niet goed lopen. Waarna deze verbonden worden aan een bestaande of een toekomstige functie. Aandacht zal hierbij zijn voor zelfvertrouwen ontwikkelen, grenzen stellen en verleggen, reflecteren op eigen aandeel in de communicatie, en verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en competentieontwikkeling en kan daarom worden ingezet binnen het personeelsbeleid van een organisatie.

Vergoeding en tarieven

Veel organisaties hebben een budget gereserveerd voor opleiding en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van medewerkers.

Als particulier is loopbaancoaching als ‘scholingskosten’ (deels) aftrekbaar mits het doel ervan is het verkrijgen van een (nieuwe) baan of het behouden van de huidige baan. Voor ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar is middels de vennootschap-,  inkomsten- of omzetbelasting. Vraag uw belastingconsulent of de belastingdienst om advies.